06633120332

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧

امروز

معرفی گروه نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت هیأت استانی


مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

      دکتر نعمت شمس | دکتری میکروبیولوژی| دانشگاه تهران

  


 

کارشناسان هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان:

 

مهندس علی عباسی/کارشناسی ارشد/عمران-سازه

 

 


 

 

 

حسن صالحی راد/ کارشناسی ارشد فلسفه

 

 

 

 

       

 

 

 سعید دلفان/کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

    


 

 

  کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه


میثاق حیدری/ کارشناس ارشد

 


 

 

آدرس و تلفن : خرم اباد،کیلومتر5 جاده تهران- دانشگاه لرستان - سازمان مرکزی -گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان لرستان

تلفکس : 06633120332       پست الکترونیکی:    nezarat.lu@lu.ac.ir                 nezarat.lorestan@gmail.com