معرفی مدیر

8957736289341970720848850

دکتر داود میرزایی فر

عضو هیات علمی گروه آموزشي علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی رشته تحصیلی برنامه ریزی درسی رتبه علمی استادیار ایمیل mirzaeifar.d@lu.ac.ir صفحه شخصی