06633120332

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٣ اسفند ١٣٩٧

امروز

فرم های نظارت و ارزیابی دانشگاه

برای دریافت فرم نظرسنجی از رئیس دانشکده و مدیرگروه جهت ارتقاء و تبدیل وضعیت اساتید  اینجا کلیلک کنید

                                                                 لطفا  فرم ها به صورت تایپ شده ارسال گردد