معرفی ریاست دانشگاه

5_q2syu9d.2e16d0ba.fill-850x450

دکتر علی نظری

عضو هیات علمی گروه آموزشي زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی رشته تحصیلی زبان و ادبيات عربی رتبه علمی استاد ایمیل nazari.a@lu.ac.ir شماره تماس ۳۳۱۲۰۱۰۰ شماره تماس داخلی ۱۱۰۵ صفحه شخصی