مدیریت دفتر ریاست

IMG_1184 (1)

دکتر شهرام رهنما حسنوند

عضو هیات علمی گروه آموزشي معارف و فلسفه اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی رشته تحصیلی تاریخ اسلام رتبه علمی استادیار ایمیل rahnama.sh@lu.ac.ir شماره تماس ۳۳۱۲۰۱۰۰- ۳۳۱۲۰۰۶۲ شماره تماس داخلی ۱۱۰۷- ۱۱۰۳ صفحه شخصی