مدیریت دفتر ریاست

محسن رشیدی

دکتر محسن رشیدی

عضو هیات علمی گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد رشته تحصیلی حسابداری رتبه علمی استادیار ایمیل rashidi.m@lu.ac.ir شماره تماس ۳۳۱۲۰۱۰۰- ۳۳۱۲۰۰۶۲ شماره تماس داخلی ۱۱۰۷- ۱۱۰۳ صفحه شخصی