سرپرست مدیریت امور حقوقی

11

دکتر حسین محمودی

سرپرست مدیریت امور حقوقی ، قراردادها وپاسخگویی به شکایات رشته تحصیلی حقوق خصوصی رتبه علمی استادیار ایمیل mahmoodi.h@lu.ac.ir صفحه شخصی