شرح وظایف مدیریت امور حقوقی

مدیریت امور حقوقی دانشگاه به عنوان یکی از مدیریت های زیر مجموعه ریاست محترم دانشگاه با ماموریت و رسالت استیفای حقوق و حفظ منافع دانشگاه به انجام  وظایف خود می پردازد،که اهم شرح وظایف و اختیارات این مدیریت به شرح زیر می باشد:

شرح وظایف 

1) امور دعاوی (حقوقی – کیفری)

   اموری است که از طریق دفتر امور حقوقی جهت استیفای حقوق دانشگاه و یا دفاع از حقوق دانشگاه از طریق مراجع قضائی انجام می شود:

الف)دعاوی حقوقی:

 • تهیه و جمع آوری مدارک لازم جهت تنظیم دادخواست حقوقی و یا لایحه دفاعیه، تقدیم دادخواست به مرجع قضایی و ثبت آن و اخذ شماره ثبت و پیگیری،شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت ،پیگیری و اطلاع از  مفاد آرای صادره له و علیه دانشگاه و پی گیری اجرای حکم،اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به آرایی که علیه دانشگاه صادر گردیده است.
 • اخذ خسارات از متخلفین از مفاد قرارداد
 • اخذ خسارات از ممتنعین از اجرای تعهدات از طریق مراجع قضایی و یا دفتر اسناد رسمی و یا ادارات ثبت
 • اقدامات قانونی مبنی بر تخلیه ملک  و مطالبه ضرر و زیان وارده ، مطالبه اجور معوقه
 • الزام به انجام تعهد از طرق مختلف قانونی از جمله مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد
 • بررسی و پاسخ به ادعاهای حقوقی مطروحه علیه دانشگاه در مراجع غیر قضایی
 • بررسی، شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری
 • بررسی،‌ پاسخ شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه و مؤسسات تابعه

ب)دعاوی کیفری:

 • تهیه و جمع آوری مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم شکوائیه
 • تقدیم شکوائیه به مرجع قضایی(قاضی ارجاع)، ثبت آن و اخذ شماره ثبت
 • مراجعه به واحد ارجاع شونده و تکمیل برگه اظهارات و تشکیل پرونده
 • پیگیری از طریق مراجع قضایی و انتظامی ( بازپرسی، دادیاری ،کلانتری،‌آگاهی)
 • معرفی نماینده حقوقی، شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه
 • تجدید نظر خواهی از آرایی که علیه دانشگاه صادر شده اند
 • پیگیری اجرای حکم، آراء قطعی
 • حمایت قضایی از کارمندان و مسئولین در مراجع قضایی

  2) امور قراردادها

 • تهیه و تنظیم برگ شرایط مناقصه و مزایده
 • تهیه و تنظیم برگ شرایط استعلام
 • تهیه و تنظیم پیوست ها و ضمائم مناقصه
 • تهیه و تنظیم قراردادهای مورد نياز واحد های تابعه دانشگاه
 • تهیه وتنظیم متمم ها و اصلاحیه های قرارداد بر اساس مجوزهای صادره
 • بررسی و اعلام نقطه نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحد های تابعه دانشگاه
 • تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز
 • بررسی مدارک و اسناد مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد
 • تهیه و تنظیم بسته و چک لیست خدمات مورد نیاز
 • اعمال نقطه نظرات اصلاحی در بسته و چک لیست های موجود
 • ثبت وضبط قراردادهای منعقده در بانک اطلاعاتی در خصوص قراردادهای منعقده دانشگاه
 • استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهای منعقده دانشگاه
 • درج اطلاعات مربوط به مزایده ها و مناقصه های دانشگاه در سایت دانشگاه، پایگاه ملی مناقصات و سامانه سازمان بازرسی کل کشور
 • تنظیم آگهی روزنامه جهت مناقصه ها و مزایده های دانشگاه
 • بایگانی مکاتبات و پرونده های مربوط
 • ثبت اطلاعات آماری مناقصه هاو مزایده های برگزار شده
 • هماهنگی وبرنامه ریزی در خصوص جلسات بازگشایی پاکتهای مناقصه ها و مزایده های دانشگاه وتنظیم صورتجلسه کمیسیون
 • مطالعه و رعایت دستورالعملها، بخشنامه ها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه درخصوص تنظیم مفاد شرایط و قراردادهای تنظیمی
 • شرکت درجلسات،همایش ها و نشست های مرتبط طبق دستور رییس دفتر امورحقوقی

 3) امور تعهدات

 • بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدینی که از انجام خدمت تعهدات قانونی خویش، خودداری نموده اند
 • اقدامات مورد نیاز در خصوص انجام مکاتبات لازم در زمینه سند تعهد و تعیین میزان مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ادارات و قسمت های مربوطه پرداخت کننده وجوه یا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد
 • اخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذراندن دوره های آموزشی به این دفتر معرفی می گردند
 • اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی

پیگیری اسناد متعهدین به خدمت( دانشجویان پزشکی،‌ پرستاری ،‌  بهیاری) و مستنکفین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است

 • نظارت و اقدام  به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت
 • اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی
 • اخذ وثیقه ملکی و غیر ملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی
 • اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه
 • در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب
 • مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی

4) امور املاک

 • شناسایی اموال غیر منقول ملکی و موقوفه ای، دارای سند(رسمی، واگذاری عادی، صلحنامه،...)، فاقد سند مالکیت متعلق به دانشگاه
 • اخذ اطلاعات اموال غیر منقول دانشگاه از واحدهای تابعه به صورت سالیانه جهت به روز کردن آمار و اطلاعات املاک
 • اخذ مستندات مالکیت املاک دانشگاه از واحدهای تابعه، جهت نگهداری در دفتر امورحقوقی و ارسال اصل اسناد مالکیت رسمی به اداره اموال دولتی یا خزانه معین دارایی استان
 • مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، اموال دولتی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی و.....جهت پیگیری صدور اسناد املاک فاقد سند دانشگاه
 • ارشاد و راهنمایی رابطین واحدها در خصوص اخذ اسناد مالکیت از طریق مراجع ذیربط مذکور
 • فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دانشگاه از طریق برگزاری تشریفات مزایده پس از اخذ مجوز فروش از هیات امناء دانشگاه و ارزیابی ملک توسط کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری
 • خرید املاک مورد نیاز دانشگاه در صورت تخصیص اعتبار ودارا بودن طرح مصوب
 • پیگیری تنظیم و تجدید سند اجاره عرصه املاک موقوفه ای دانشگاه از آستان قدس رضوی و اداره اوقاف و امور خیریه
 • اخذ اسناد مالکیت اعیانی املاکی که عرصه آن موقوفه می باشد
 • پاسخگویی و مراجعه به مراجع قانونی و قضایی در ارتباط با مالکیت ،تصرفات ، بدهی و....نظیر دادگاه ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، کمیسیون مستند سازی اموال دولتی، اداره کل اموال دولتی، شهرداری ها(کمیسیون مواد77 و 100) و سایر مراجع مربوطه
 • تنظیم توافق نامه ، قراردادهای اجاره و.... در خصوص واگذاری املاک دانشگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی
 • تنظیم توافق نامه ها و مقاوله نامه ها و.... در خصوص املاکی که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به دانشگاه واگذار می گردند
 • پاسخگویی به استعلامهای واحدهای تابعه در خصوص املاک دانشگاه

5) انجام سایر امور محوله

 •  تهیه و صدور بخشنامه جهت اطلاع رسانی واحدهای تابعه دانشگاه از مفاد ضوابط و مقررات قانونی و... ذیربط
 • پاسخگویی به استعلامهای به عمل آمده از سوی مراجع قضائی و قانونی و سایر موسسات عمومی نظیر شهرداری ها
 • پاسخگوئی به استعلامهای به عمل آمده از سوی واحدهای تابعه دانشگاه
 • پاسخگوئی به شکایات اداره کار و امور اجتماعی و شرکت در جلسات شعب تشخیص، تنظیم اعتراضیه نسبت به آراء صادره از شعب تشخیص و ثبت آن ، شرکت در جلسات شعب حل اختلاف
 • پاسخگوئی به ادعاهای مطروحه از سوی سازمان تامین اجتماعی، تنظیم اعتراض نسبت به مبالغ اعلامی ، شرکت در جلسات هیات بدوی تشخیص مطالبات، تنظیم اعتراضیه نسبت به آراء صادره از هیات بدوی تشخیص مطالبات و ثبت آن، شرکت در جلسات هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات