کارکنان حوزه ریاست

3 (1)

آقای علی محمد فتحی

نامه رسان دفتر ریاست تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۲۲
1 (1)

آقای امین دیکتا

کارشناس دفتر ریاست تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۲۲