فرم ها و آیین نامه ها

دانلود فایل ضمیمه
ضوابط و مقررات خاص پیشنهادی هیات ممیزه در مورد مفاد آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی
اندازه فایل : 1.2 MB
جدول کلی چهارماده ارتقا مرتبه 1396
اندازه فایل : 282.5 KB
کتاب آئین نامه ارتقاء مرتبه
اندازه فایل : 9.6 MB
گزارش نامه (شناسنامه) علمی اعضای هیأت علمی آموزشی بر اساس آیین نامه ارتقای جدید
اندازه فایل : 1.5 MB
فرم درخواست بررسی و تعیین امتیازات فرهنگی اعضای هیات علمی
اندازه فایل : 153.5 KB
ائین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی (1394)
اندازه فایل : 1.5 MB
ائین نامه ارتقا و فرم های مربوط به آن
اندازه فایل : 152.4 KB
آئین نامه ارتقاء و جدول امتیاز بندی
اندازه فایل : 3.3 MB
بخشنامه 100144درخصوص شيوه نامه آيين نامه ارتقا-2
اندازه فایل : 172.1 KB
بخشنامه 100144درخصوص شيوه نامه آيين نامه ارتقا-3
اندازه فایل : 151.1 KB
بخشنامه 100144درخصوص شيوه نامه آيين نامه ارتقا-4
اندازه فایل : 152.4 KB
تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي
اندازه فایل : 516.9 KB
سازماندهی و تشکیلات
اندازه فایل : 237.9 KB
شیوه نامه اجرایی ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت علمی
اندازه فایل : 172.1 KB
مجوز معاون فرهنگی در هیأت ممیزه
اندازه فایل : 334.0 KB
فرم دال
اندازه فایل : 149.0 KB