کارکنان مدیریت حقوقی

آقای کیومرث مرادی

معاون مدیر حقوقی مدرک تحصیلی تحصیلات تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

آقای سعید کیانفر

رئیس اداره امور حقوقی مدرک تحصیلی تحصیلات تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

خانم پروانه بهاروندی

رئیس اداره امور قراردادها ، رسید گی به شکایات مدرک تحصیلی تحصیلات تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳

آقای سیروش شادابی

کارشناس امور حقوقی مدرک تحصیلی تحصیلات تلفن ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳ داخلی ۳۳۳۳ فکس ۰۶۶-۳۳۳۳۳۳۳۳