روسای پیشین روابط عمومی

آقای مجتبی جوادی نیا

جایگاه

آقای محمد محسن شعبان زاده

آقای مهدی شاهین

آقای حمید رضا جمالی

آقای بهروز رضوی نژاد

آقای علی سوری نژاد

آقای قباد بیرانوند

آقای سید محسن حسینی موخر

آقای حمید کشکولی

آقای محمد محسن شعبان زاده

44 001

خانم پروانه تاری

آقای حامین احمدی

آقای افشین مرادی فرد