کارکنان اداره روابط عمومی

2_001_6312

رضا کرمی نژاد

کارشناس مسئول روابط عمومی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۱۰۱ داخلی ۱۲۴۴
شهرام_شرفی

شهرام شرفی

کارشناس خبری تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۱۰۱ داخلی ۱۲۴۴
اسکندر_فتحی_فر

اسکندر فتحی

مسئول سالن های کنفرانس تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۱۰۱ داخلی ۱۲۴۴
صفرزاده_13708

محمد صفرزاده

کارشناس فناوری اطلاعات روابط عمومی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۱۰۱ داخلی ۱۲۴۴
علی_نظری

علی نظری

کارشناس سمعی و بصری تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۱۰۱ داخلی ۱۲۴۴