رئیس اداره روابط عمومی

دکتر میثاق حیدری

رئیس اداره روابط عمومی و مشاور سرپرست دانشگاه لرستان در امور یاوران علمی (کارکنان) شماره تماس ۳۳۱۲۰۱۰۱ شماره تماس داخلی ۱۲۴۴