معرفی کارشناسان

222_29526

محسن عارف نژاد

مسئول دبیرخانه هیات امنای دانشگاه لرستان رشته تحصیلی دکترای مدیریت بازرگانی رتبه علمی استادیار ایمیل arefnezhad.m@lu.ac.ir صفحه شخصی